Baby names and their meaning Xam

    Babynames firstnames    Baby names and meaning

Change the criteria for Xam

Xam is a

Is the name Xam popular or rare and unique?

2021 quarter 4 6%
2021 quarter 3 20%
2021 quarter 2 22%
2021 quarter 1 1%
2020 quarter 4 0%
2020 quarter 3 0%
2020 quarter 2 0%
2020 quarter 1 0%

The name Xam is very rare and unique on our site now in 2022.

Inspired by Xam

Xamiël     Ximena     Xem     Xim     Xenne     Xeni     Xen     Xan     Xiemen     Xena     Xian     Xenn     Xanna     Ximena     Xem     Xim     Xenne     Xeni     Xen     Xan     Xiemen     Xena     Xian     Xenn     Xanna    

More suggestions of cool baby names

Zoé     Chloé     Léa     Zélie     Teïla     Lanaé     Imène     Añana     Edana     Adèle     Elzée     Sofía     Aïlys     Örjan     Öster     Maïlo     Laïna     Börje     Märta     Alice    

Find the meaning of a first name

Baby names 2022

Inspiration for baby names can be found here:
Baby names with 3 letters
Baby names with 4 letters
Baby names with 5 letters
Baby names with 6 letters

Here you will find baby names with a specific initial or last letter from A to Z.
Baby names starting with letter:   –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –  

Find Beautiful baby names 2022